Algemene verkoopsvoorwaarden

emene verkoopsvoorwaarden

 

1. Inleiding

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden beheersen de contractuele banden in het kader van de online verkoop via de "Benoît Nihant Chocolatier – boutique en ligne" door SPRL BVBA Ben et Chocolats, met maatschappelijke zetel te 4340 Awnas, Rue de l'Estampage 6 - België en ingeschreven in het handelsregister der Belgische vennootschappen onder het nummer 0877 764 876 enerzijds, hierna "de Verkoper" genoemd, en anderzijds de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in eigen naam of voor rekening van derden en voor professionele of particuliere doeleinden een bestelling op afstand plaatst (online via de website www.benoitnihant.be), hierna "de Klant" genoemd.

SPRL Ben et Chocolats biedt de Klant online producten te koop aan onder de naam Benoît Nihant Chocolatier – boutique en ligne.

De Klant verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn.

 

De Klant wordt voor aankoop op de hoogte gebracht van de aanwezige algemene verkoopsvoorwaarden.

Door de acceptatie van de algemene voorwaarden, betekent dit dat er sprak is van een volle en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden door de klant. Geen speciale voorwaarden die afkomstig zijn van de klant kunnen zwaarder wegen dan deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

2. Voorwerp

De producten worden te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk beschreven op de website www.benoitnihant.be. De Klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om op eenvoudig verzoek aanvullende informatie te vragen over de aangeboden producten via het e-mailadres eboutique@benoitnihant.be. De aanbieding van de producten is niet bindend voor de Verkoper en vormt derhalve geen aanbod in de burgerrechtelijke zin.

De afbeeldingen, schema’s, tekeningen of videofilms waarin de producten getoond worden vallen buiten het contractuele kader van onderhavige algemene voorwaarden. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten die deze afbeeldingen, schema’s, tekeningen of videofilms zouden kunnen bevatten.

 

De informatie over de producten en prijzen zijn uitsluitend ter informatie en kunnen uitsluitend gewijzigd worden door Ben & Chocolats SPRL.

 

3. Bestelling

De consument beschikt niet over het recht af te zien van zijn aankoop aangezien de producten op de « Benoit Nihant – boutique en ligne » levensmiddelen zijn.

 

De klant dient het bestelformulier volledig, nauwkeurig en naar waarheid in te vullen. Bij onvolledigheid, fraude of verstrekking van onjuiste informatie kan Ben & Chocolats SPRL niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de levering.

De kosten die verband houden met het doorsturen of verzenden van het pakket naar een andere ontvanger (derde) of naar een ander afleveradres zal onder de verantwoordelijkheid van de klant vallen.

 

In geen geval kan Ben & Chocolats SPRL verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele beschadigingen van de producten als de verpakking geopend is tijdens het transport, of als de klant niet aanwezig is wanneer het pakket wordt afgeleverd.

 

Als de klant of een persoon in staat om de levering van de producten te aanvaarden afwezig is, zal de vervoerder een kennisgeving van de levering op het afleveradres achter laten. In geen geval kan Ben & Chocolats SPRL de verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de producten die voortkomen uit de herhaalde aanbieding van de levering.

 

Bestellingen op een postbusadres worden niet in behandeling genomen.

 

De bestellingen worden pas door Ben & Chocolats SPRL aanvaard indien de bestelling is gecontroleerd en goedgekeurd.

 

De producten die worden gepresenteerd op onze e-Shopping site mogen onder geen enkele omstandigheid onderwerp zijn van verzoeken tot het veranderen van hun samenstelling of presentatie..

 

Indien er zich een probleem voordoet, zal Ben & Chocolats SPRL u binnen 2 werkdagen per e-mail hiervan op te hoogte brengen. Indien de bestelling niet kan worden uitgevoerd doordat het product(en) niet voorradig zijn, zal de klant op de hoogte worden gebracht en een alternatieve oplossing worden aangeboden indien mogelijk.

 

Nadat de creditcard maatschappij de autorisatie heeft bevestigd is de bestelling onherroepelijk geworden.

De bestelling wordt pas definitief aanvaard na bevestiging van de betaling van het bedrag dat overeenkomst met de hoogte van de bestelling. Pas na ontvangst van de betaling zal de bestelling in behandeling worden genomen, indien tevens aan de eerder genoemde voorwaarden is voldaan.

 

Ben & Chocolats SPRL raadt de klant te zeerste af om een bestelling te plaatsen naar warmere landen en/of in de zomermaanden waarin de temperatuur hoger ligt dan de temperaturen van een gemiddelde zomer in België. Ben & Chocolats SPRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen aan producten doordat de producten bloot gesteld zijn aan hogere temperaturen dan 20°C, er is immers geen controle op de temperatuur mogelijk bij de transporteur.

 

Na bevestiging van de betaling zal Ben & Chocolats SPRL de bestelling verwerken en verzenden naar het aangegeven bestemming, behoudens in de zojuist genoemde gevallen. Ben & Chocolats SPRL streeft er naar de bestelling binnen 2 werkdagen ( na ontvangst van de betaling) te verwerken. Ben & Chocolats behoudt zich het recht om hiervan af te wijken, met name gedurende de piekperiodes.

 

De klant moet controleren of de levering voldoet aan hetgeen besteld is. Indien dit niet overeenkomt dient de klant binnen 48 uur na ontvangst van de levering een e-mail te verzenden naar eboutique@benoitnihant.be. De producten worden vervoerd op risico van de klant daar het eigendom van de producten wordt overgedragen door de acceptatie van de bestelling.

 

Indien producten niet voorradig zijn, behoudt Ben & Chocolats SPRL het recht om deze te vervangen door andere.

 

4. Prijzen

De prijzen vermeldt op de bestelbon zijn in Euro’s en zijn inclusief BTW van 6%.

De prijzen aangegeven op de website, www.benoitnihant.be, kunnen worden herzien gedurende het jaar als gevolg van prijs stijging van de grondstoffen en/ of wijzigingen met betrekking tot de hoogte van de BTW.

 

De prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn afhankelijk van de hoogte van de bestelling, het land van bestemming, het type levering en het gewicht en volume van de verpakking.

 

Binnen de landen aangesloten bij de Europese Unie zijn er geen invoerbelastingen verschuldigd. Voor alle andere landen kunnen er importbelastingen en douanerechten gelden deze komen voor rekening en volle verantwoording van de Klant.

 

5. Betaling

De bestelling kan uitsluitend worden aanvaard indien de bestelling volledig is betaald. Bestellingen die niet of niet volledig zijn betaald worden niet in behandeling genomen en kunnen niet worden geleverd.

 

De betaling geschiedt online uitsluitend via een creditard.

 

Het verschuldigde bedrag dat van de creditcard wordt afgehaald, zal afhangen van de waarde van de Euro op het moment dat het verschuldigde bedrag door de desbetreffende bank wordt overgemaakt.

 

Om de betaling af te ronden dient de klant zijn of haar kaartnummer, de vervaldatum van de kaart en de laatste drie cijfers van het pictogram op de achterzijde van de kaart. De gebruikte SSL-protocol garandeert totale vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens die via het internet worden verstrekt.

 

6. Proeven /bewaring

De producten aangeboden via de website, www.benoitnhiant.be, moeten worden geconsumeerd bij een kamertemperatuur tussen de 18°C en 20°C. De producten aangeboden via de website, www.benoitnihant.be, moeten worden bewaard in de originele verpakking op een koele en droge plaats bij een temperatuur van 15°C  en 20 °C .

 

7. Retournering en terugbetaling

Ben & Chocolats SPRL kent geen terugbetalingen, vergoedingen of vervangingen toe.

De klant kan Ben & Chocolats SPRL niet aansprakelijk stellen met betrekking tot de smaak, versheid of het uiterlijk van de bestelde producten.

 

8. Verbodsbepaling

Onder geen enkele voorwaarde mag de klant de aangekochte producten, welke bedoelt zijn voor eigen gebruik, doorverkopen.

 

9. Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op onze website vallen onder het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht van Ben & Chocolats SPRL. De volledige of gedeeltelijke reproductie hiervan zonder de instemming van de Verkoper is strikt verboden. Behoudens uitdrukkelijke vermelding houdt de bestelling geen overdracht of concessie van intellectuele rechten in.

 

10. Bescherming van de Privacy

Het doorgeven van naamgegevens die aangevraagd worden in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is voor de afhandeling en de levering van bestellingen, alsook voor het opstellen van facturen. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Bij het ontbreken van deze informatie wordt de bestelling automatisch verworpen.

De Verkoper verbindt zich ertoe de door zijn Klanten meegedeelde informatie niet aan derden vrij te geven. Deze informatie zal uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden, d.w.z. teneinde het beheer van de bestellingen, de facturatie, de dienstverlening, de solvabiliteit, de marketing of persoonlijke publiciteit te verzorgen. Deze opsomming is niet uitputtend.

Indien zij zulks wensen, kunnen bezoekers van de website op verzoek en kosteloos vragen dat hun persoonsgegevens niet behandeld worden voor gepersonaliseerde marketingsdoeleinden.

Ben & Chocolats SPRL verbindt zich ertoe de beginselen na te leven van de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens. Klanten die op de website van de Verkoper producten besteld hebben, kunnen op elk ogenblik vragen de door de Verkoper geregistreerde persoonlijke gegevens te raadplegen, corrigeren of te laten verwijderen. Zij kunnen zulks doen door een e-mail te versturen naar eboutique@benoitnihant.be

 

11. Tegenwerpelijkheid van onderhavige algemene voorwaarden.

Alle door de Klant geplaatste bestellingen en door Ben & Chocolats SPRL uitgevoerde leveringen impliceren de volledige en onvoorwaardelijke naleving door de Klant van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, en zulks met uitzondering van alle andere documenten, zoals de eigen algemene voorwaarden van de Klant, prospectussen, catalogussen enz. Deze laatste hebben uitsluitend een indicatieve waarde.

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn op hun commerciële relatie. Uitzonderingen zijn enkel toegestaan indien deze uitdrukkelijk tussen beide partijen worden overeengekomen. De uitdrukkelijke uitzondering op één van de algemene of bijzondere voorwaarden houdt geen afstand van de toepassing in van de overige algemene of bijzondere voorwaarden.

De nietigverklaring of niet-toepasselijkheidsverklaring van één van de bepalingen van de algemene of bijzondere voorwaarden laat de overige algemene of bijzondere voorwaarden onverlet. Deze laatste blijven in dat geval volledig geldig en van toepassing.

Het feit dat de Klant de onderhavige algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal ontvangen heeft, stelt hem generlei vrij van hun toepassing.

De bestelling van een op de website aangeboden product houdt de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding in van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Voor deze aanvaarding is een schriftelijke handtekening van de Klant bovendien niet vereist.

De validering van de bestelbon door Ben & Chocolats SPRL vormt een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde waarde heeft als een schriftelijke handtekening en het bewijs vormt van de integrale bestelling en de opeisbaarheid van de in het kader van de uitvoering van voormelde bestelling verschuldigde sommen.

Ben & Chocolats SPRL behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat hij de Klant hiervan persoonlijk in kennis moet stellen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enigerlei schadeloosstelling. De Klant moet derhalve op gezette tijdstippen de algemene voorwaarden controleren teneinde na te gaan of deze gewijzigd zijn. De Klant kan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden opslaan of afdrukken op voorwaarde dat hij deze niet wijzigt.

 

12. Toepasselijk recht - Geschil

De onderhavige overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Eventuele klachten moeten op voorhand geregistreerd worden door onze klantendienst op het e-mailadres eboutique@benoitnihant.be. De Klant dient zich in eerste instantie tot Ben & Chocolats SPRL te wenden om een minnelijke oplossing voor het geschil te verkrijgen.

Indien het geschil blijft bestaan, zal het beslecht worden overeenkomstig de Belgische wetgeving door de rechtbanken van Luik die hiervoor als enige bevoegd zijn.


  Newsletter
Schrijf u in op onze nieuwsbrief
Follow us